×

Ngày: Tháng Tám 1, 2023

ABCDE

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự miễn phí tại Huế

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự miễn phí tại Huế
Luật Tường Khang là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hình sự, dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự tại Huế. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư đông đảo, Luật Tường Khang luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự tại Huế.

Luật Tường Khang là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hình sự, dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự tại Huế. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư đông đảo, Luật Tường Khang luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự tại Huế.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự miễn phí tại Tây Ninh

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự miễn phí tại Tây Ninh
Luật Tường Khang là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hình sự, dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự tại Tây Ninh. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư đông đảo, Luật Tường Khang luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự tại Tây Ninh.

Luật Tường Khang là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hình sự, dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự tại Tây Ninh. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư đông đảo, Luật Tường Khang luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự tại Tây Ninh.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự miễn phí tại Kiên Giang

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự miễn phí tại Kiên Giang
Luật Tường Khang là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hình sự, dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự tại Kiên Giang. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư đông đảo, Luật Tường Khang luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự tại Kiên Giang.

Luật Tường Khang là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hình sự, dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự tại Kiên Giang. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư đông đảo, Luật Tường Khang luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự tại Kiên Giang.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự miễn phí tại Sơn La

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự miễn phí tại Sơn La
Luật Tường Khang là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hình sự, dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự tại Sơn La. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư đông đảo, Luật Tường Khang luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự tại Sơn La.

Luật Tường Khang là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hình sự, dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự tại Sơn La. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư đông đảo, Luật Tường Khang luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự tại Sơn La.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự miễn phí tại Sóc Trăng

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự miễn phí tại Sóc Trăng
Luật Tường Khang là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hình sự, dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự tại Sóc Trăng. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư đông đảo, Luật Tường Khang luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự tại Sóc Trăng.

Luật Tường Khang là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hình sự, dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự tại Sóc Trăng. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư đông đảo, Luật Tường Khang luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự tại Sóc Trăng.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự miễn phí tại Quảng Trị

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự miễn phí tại Quảng Trị
Luật Tường Khang là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hình sự, dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự tại Quảng Trị. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư đông đảo, Luật Tường Khang luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự tại Quảng Trị.

Luật Tường Khang là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hình sự, dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự tại Quảng Trị. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư đông đảo, Luật Tường Khang luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự tại Quảng Trị.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự miễn phí tại Tiền Giang

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự miễn phí tại Tiền Giang
Luật Tường Khang là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hình sự, dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự tại Tiền Giang. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư đông đảo, Luật Tường Khang luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự tại Tiền Giang.

Luật Tường Khang là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hình sự, dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự tại Tiền Giang. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư đông đảo, Luật Tường Khang luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự tại Tiền Giang.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự miễn phí tại Lạng Sơn

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự miễn phí tại Lạng Sơn
Luật Tường Khang là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hình sự, dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự tại Lạng Sơn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư đông đảo, Luật Tường Khang luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự tại Lạng Sơn.

Luật Tường Khang là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hình sự, dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự tại Lạng Sơn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư đông đảo, Luật Tường Khang luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự tại Lạng Sơn.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự miễn phí uy tín tại Lâm Đồng

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự miễn phí uy tín tại Lâm Đồng
Luật Tường Khang là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hình sự, dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự tại Lâm Đồng. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư đông đảo, Luật Tường Khang luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự tại Lâm Đồng.

Luật Tường Khang là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hình sự, dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự tại Lâm Đồng. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư đông đảo, Luật Tường Khang luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự tại Lâm Đồng.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự miễn phí tại Lai Châu

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự miễn phí tại Lai Châu
Luật Tường Khang là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hình sự, dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự tại Lai Châu. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư đông đảo, Luật Tường Khang luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự tại Lai Châu.

Luật Tường Khang là công ty luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn luật hình sự, dịch vụ luật sư bào chữa các vụ án hình sự tại Lai Châu. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, cùng với đội ngũ Luật sư đông đảo, Luật Tường Khang luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp luật hình sự tại Lai Châu.

1. Tư vấn luật hình sự qua điện thoại tại Lai Châu:

Đây là hình thức mà quý khách hàng tại Lai Châu và trên toàn quốc có thể tư vấn pháp luật hình sự hoàn toàn trực tuyến. Thông qua một cuộc gọi đến tổng đài tư vấn luật hình sự 0961029669 mọi vấn đề pháp luật liên quan đến pháp luật hình sự, giải quyết các vụ án hình sự của bạn đều được các Luật sư uy tín, nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi tư vấn hỗ trợ!

Để được tư vấn pháp luật hình sự, tư vấn giải quyết vụ án hình sự tại Lai Châu trực tuyến bạn chỉ cần thực hiện qua 03 bước đơn giản sau:

– Bước 1: Gọi đến số điện thoại 0961029669 – Tổng đài tư vấn pháp luật hình sự của Luật Tường Khang

– Bước 2: Nghe lời chào hướng dẫn từ hệ thống, bấm chọn máy lẻ số 2 để gặp Luật sư hình sự của chúng tôi!

– Bước 3: Trình bày câu hỏi, trao đổi và lắng nghe ý kiến tư vấn từ các Luật sư tư vấn của chúng tôi!

Chỉ với 01 cuộc gọi, với 03 bước đơn giản mọi thắc mắc của bạn trong lĩnh vực pháp luật hình sự sẽ được chúng tôi giải đáp tư vấn một cách nhanh chóng nhất, tận tình nhất, chính xác nhất và tiết kiệm chi phí nhất!

Nghệ sĩ nhân dân Mạnh Cường nhận xét về dịch vụ của Luật Tường Khang!

– Đội ngũ tư vấn: Được tư vấn bởi các Luật sư tư vấn pháp luật của Luật Tường Khang. Các Luật sư được hỗ trợ bởi các Chuyên viên, Chuyên gia là những người tối thiểu có trình độ Cử nhân Luật học trở lên tư vấn.

– Thời gian tư vấn: Thời gian tư vấn hỗ trợ của tổng đài 0961029669  từ 7h30 sáng đến 23h30 đêm. Các ngày phục vụ trong tuần: Tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ 7 và Chủ nhật!

– Phí tư vấn: Chúng tôi không thu thêm bất cứ khoản phí tư vấn nào trước và sau quá trình tư vấn. Quý khách hàng chỉ cần chi trả cước viễn thông theo quy định của nhà mạng và đầu số khi kết nối với chúng tôi! Cước phí kết nối chi tiết cho từng nhà mạng đã được chúng tôi niêm yết công khai trên lời chào của hệ thống!

– Các trường hợp bị từ chối tư vấn: Chúng tôi được phép từ chối tư vấn đối với các khách hàng say xỉn, không làm chủ được hành vi, không tôn trọng người tư vấn, tư vấn các vấn đề trái quy định của pháp luật!

Chúng tôi luôn cố gắng nâng cao chất lượng tư vấn, nâng cao số lượng tư vấn viên để cung cấp đến mọi quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến ngày càng chất lượng hơn!

2. Luật sư tư vấn pháp luật hình sự tại Lai Châu qua Email:

Nếu vấn đề quá phức tạp, khó hỗ trợ qua điện thoại quý khách hàng có thể sử dụng hình thức tư vấn có trả phí của Luật Tường Khang.

– Trường hợp phức tạp, có nhiều tài liệu hồ sơ cần gửi để tư vấn

– Trường hợp khách hàng cần được tư vấn bằng văn bản để tham khảo kỹ hơn

– Trường hợp khách hàng cần được trả lời bằng văn bản để lấy ý kiến tư vấn chính xác cuối cùng của Luật sư…

– Tư vấn trả lời bằng văn bản qua Email: Câu hỏi và tài liệu được gửi qua Email. Luật sư cũng hồi đáp, tư vấn trực tuyến qua Email. (Phí tư vấn: 300.000 VNĐ/Email)

– Tư vấn bằng văn bản, Luật sư ký và đóng dấu công ty xác nhận kết quả tư vấn: 

+ Gửi lại bản scan qua Email: (Phí tư vấn: 500.000 VNĐ/văn bản)

+ Gửi lại bản cứng qua đường bưu điện: (Phí tư vấn: 1.000.000 VNĐ/văn bản)

– Bước 1: Gửi email câu hỏi và tài liệu vụ việc về hòm thư điện tử: [email protected]

Hoặc bạn cũng có thể đặt câu hỏi ngay qua Website cho chúng tôi qua đường dẫn sau:

– Bước 2: Thanh toán phí dịch vụ qua số tài khoản sau:

+ Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Nga (Giám đốc Tài chính – Kế toán công ty)

+ Số tài khoản:

+ Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBbank) – chi nhánh Hà Nội

Bạn cũng có thể thanh toán bằng cách quét mã QR sau:

– Bước 3: Gọi điện đến số02433558888 (Trưởng phòng dịch vụ) để xác nhận đã gửi câu hỏi, đã thanh toán phí và xác nhận thời gian nhận được câu trả lời của Luật sư!

Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng nhận xét về Luật sư của Luật Tường Khang!

– Hồi đáp của Luật sư sẽ được gửi lại quý khách hàng trong 24-48h kể từ khi Luật Tường Khang nhận được thanh toán.

– Khi nhận được thanh toán, chúng tôi sẽ gửi 01 email xác nhận đã nhận được câu hỏi và tiền thanh toán của quý khách hàng.

– Chúng tôi được phép từ chối tư vấn, hoàn trả lại khoản tiền đã thanh toán trong trường hợp: Câu hỏi có các nội dung phản động, nói xấu chính quyền, bôi nhọ thể chế, xúc phạm Luật sư…

– Các trường hợp yêu cầu nhận văn bản tư vấn qua đường bưu điện, chúng tôi sẽ chuyển phát nhanh kết quả tư vấn về địa chỉ khách hàng yêu cầu!

3. Luật sư giải quyết các vụ án hình sự tại Lai Châu:

Nếu nhu cầu của bạn không chỉ dừng lại ở việc được tư vấn! Mà bạn muốn có Luật sư hỗ trợ, song hành cùng bạn để giải quyết vụ án hình sự, Luật Tường Khang cũng có thể cung cấp các dịch vụ Luật sư cho bạn theo yêu cầu!

– Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật hình sự tại văn phòng của Luật Tường Khang: Chúng tôi hiện đang cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hình sự trực tiếp tại văn phòng của 03 chi nhánh đặt tại 03 tỉnh thành phố: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng.

– Dịch vụ Luật sư giải quyết các vụ án hình sự, dịch vụ Luật sư bào chữa vụ án hình sự. Để được sử dụng dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các số yêu cầu dịch vụ024.73.000.111, hoặc liên hệ với Giám đốc dịch vụ khách hàng của chúng tôi theo số:02433558888

  • Email tiếp nhận yêu cầu dịch vụ:[email protected]
  • LƯU Ý QUAN TRỌNG: Luật Tường Khang hiện chỉ có 03 chi nhánh tại 03 tỉnh thành phố nêu trên. Chúng tôi hiện chưa có văn phòng giao dịch, chi nhánh công ty luật tại Lai Châu. Chúng tôi chỉ hỗ trợ tư vấn pháp luật qua các phương thức trực tuyến cho các quý khách hàng tại Lai Châu. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư trực tiếp, chúng tôi sẽ cử Luật sư ở chi nhánh gần nhất xuống tận nơi để giải quyết vụ việc theo yêu cầu!